บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
  ( ควรใช้งานบน browser Chrome, Firefox )
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
  พนักงานขาย จ.สงขลา ลำดับที่
 
  พนักงานผลิต - SK ลำดับที่
 
  ช่างเชื่อม - SK ลำดับที่
 
  พนักงานขาย จ.สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลำดับที่
 
  วิศวกรเครื่องกล - sk ลำดับที่
 
  ช่างซ่อมบำรุง - SK ลำดับที่
 
  พนักงานขาย จ.ภูเก็ต / พังงา ลำดับที่
 
  ตัวแทนแนะนำสินค้า ลำดับที่
 
  อื่นๆ ระบุ
 
  เงินเดือนที่ต้องการ บาท *    

ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *   ชื่อ       * นามสกุล   *
ชื่อภาษาอังกฤษ Name   * SurName *   
ที่อยู่ปัจจุบัน  *
จังหวัด *
อำเภอ/เขต
*
ตำบล/แขวง
*    รหัสไปรษณีย์  *
โทรศัพท์ มือถือ *             โทรศัพท์บ้าน   
Email
ไม่มี มี  
*
Facebook
line
วันเดือนปีเกิด *    อายุ ปี
สถานที่เกิด
*
  
หมู่เลือด *     ส่วนสูง ซม.*     น้ำหนัก กก. *
เชื้อชาติ *    สัญชาติ  *  ศาสนา *
*  
ออกให้ที่ หมดอายุ  *
สถานภาพ โสด     สมรส     แยกกันอยู่     หย่า     หม้าย  

ชื่อคู่สมรส      อายุ ปี    อาชีพ
โทรศัพท์คู่สมรส
จำนวนบุตร ชาย คน     หญิง คน 

ข้อมูลครอบครัว
ชื่อบิดา         อายุ ปี   
อาชีพ         มีชีวิต ถึงแก่กรรม
ชื่อมารดา         อายุ ปี    
อาชีพ         มีชีวิต ถึงแก่กรรม
จำนวนพี่น้องทั้งหมด   คน      ท่านเป็นบุตรคนที่

ประวัติการศึกษา
** สามารถเพิ่มประวัติการศึกษาได้สูงสุด 10 รายการ

ประวัติการทำงาน   
** สามารถเพิ่มประวัติการทำงานได้สูงสุด 10 รายการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ( งานครั้งสุดท้าย)  

สวัสดิการ/รายได้อื่นๆที่ได้จากการทำงานปัจจุบัน (Oher Benefits / Other income)

  ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
  โบนัส ระบุ
ค่าเดินทาง ระบุ
  ค่านำมันรถ ระบุ
เบี้ยเลี้ยง ระบุ
  อื่นๆ ระบุ

ประวัติการฝึกอบรม   
** สามารถเพิ่มประวัติการอบรมได้สูงสุด 10 รายการ

ผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับในอดีต    
กีฬาที่สนใจ    

ความสามารถทางภาษา
Clear      
ทักษะภาษา ภาษาไทย
ดีมาก ดี พอใช้
การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษ
ดีมาก ดี พอใช้
การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ทักษะภาษา ภาษาจีน
ดีมาก ดี พอใช้
การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ทักษะภาษา อื่นๆ
ดีมาก ดี พอใช้
การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรม      Ms-Word Ms-Excel Ms-PowerPoint อื่นๆ
ทักษะพิมพ์ดีด
     ภาษาไทย คำ/นาที ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
  สถานะทางทหารของคุณ
    ยังไม่ถึงกำหนดเกณฑ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับการยกเว้น
  ท่านยอมรับที่จะทำงานล่วงเวลาหรือเข้ากะในกรณีที่จำเป็นหรือไม่
    ยอม ไม่ยอม
  ปัจจุบันท่านเป็นโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยอยู่หรือไม่
    ไม่มี
มี โปรดระบุ
  ท่านเคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยทำความผิดทางอาญาหรือไม่
    ไม่มี
มี โปรดระบุ
  ท่านมีใบขับขี่รถยนต์หรือไม่
    ไม่มี
มี โปรดระบุเลขที่ใบอนุญาตขับขี่
  ท่านมีใบขับขี่จักรยานยนต์หรือไม่
    ไม่มี
มี โปรดระบุเลขที่ใบอนุญาตขับขี่
  ท่านมีใบขับขี่รถบรรทุกหรือไม่
    ไม่มี
มี โปรดระบุเลขที่ใบอนุญาตขับขี่
 


บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน   *  
ความสัมพันธ์    *
โทรศัพท์   *  

รายชื่อบุคคลอ้างอิงที่ไม่ใช่ญาติ   
** สามารถเพิ่มบุคคลอ้างอิงที่ไม่ใช่ญาติได้สูงสุด 10 รายการ
ชื่อ - สกุล บุคคลอ้างอิง   *
สถานที่ทำงาน    
ตำแหน่ง      
โทรศัพท์   *  

เอกสาร
รองรับไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,jpeg,png,bmp) ไฟล์เอกสาร(doc,pdf,zip,rar) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB
รูปถ่าย  
*
สำเนาทะเบียนบ้าน  
*
สำเนาบัตรประชาชน  
*
วุฒิการศึกษา    
ชื่อไฟล์   
หนังสือรับรองการทำงาน   
ชื่อไฟล์   
เอกสารทางทหาร  
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/Resume    
ชื่อไฟล์   

  ทราบข่าวการสมัครงานมาจากที่ใด  
  วันที่พร้อมจะเริ่มงาน *

    *  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าระบุในใบสมัครงานนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  หากมีข้อความใดไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ   หรือมีเจตนาปกปิด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯยกเลิกการว่าจ้างที่ได้ตกลงกันไว้ หรือที่อาจจะตกลงกันในอนาคตเป็นอันยกเลิกกันไปและยินยอมให้โยกย้ายงานและสังกัดตามที่เห็นเหมาะสม

    วันที่สมัคร
 
  
 
2S Metal Pcl.